Finanse

Cash flow – co to takiego, jakie wyróżniamy rodzaje i przykłady przepływów pieniężnych?

Cashflow

Firmy, w których prowadzona jest pełna księgowość mają liczne obowiązki wynikające z konieczności prezentowania swoich danych finansowych. Niezbędne są tu sprawozdania finansowe oraz bilanse, które pozwalają na uzyskanie wiedzy dotyczącej kondycji danego przedsiębiorstwa. Pojawia się również pojęcie cash flow – co ono dokładnie oznacza i do czego służy?

Cashflow daje nam możliwość określenia poziomu płynności finansowej danego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że dowiadujemy się, czy firma ma możliwość regularnego regulowania wszystkich swoich zobowiązań finansowych. Wiele mówi to o jej ogólnej kondycji, jak i wypłacalności w biznesie.

Analiza cash flow bardzo często pojawia się w dużych przedsiębiorstwach. Właśnie tam biegli sprawdzają stan finansów przedsiębiorstwa, z zastosowaniem tego czynnika. Mamy tu do czynienia z analizą przepływu rachunków pieniężnych, która stanowi niemal bezcenne źródło informacji dla banków, czy kontrahentów.

Cash flow – co to takiego – definicja

Jak już wspomnieliśmy cashflow to rachunek przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie. Stanowi on ważny element każdego sprawozdania finansowego, które muszą być obowiązkowo tworzone. Bardzo często zdarza się, że cash flow stosuje się jako uzupełnienie dla bilansu oraz rachunku zysku i strat. Mimo wszystko jednak to właśnie on daje nam bardzo wyraźny obraz płynności finansowej w firmie i poziomu jej zyskowności.

Cash flow stanowi również element analizy finansowej w biznesplanie. Obrazuje on źródła, z jakich pozyskiwane są środki finansowe oraz sposoby ich wykorzystania. Natomiast nadwyżka, jaka pozostaje, poprzez wykonywaną działalność to właśnie cash flow.

Stworzenie takiego dokumentu może mieć bardzo duże znaczenie, gdyż dzięki niemu ustalimy, jaką gotówką, zasobami dysponuje przedsiębiorstwo. Jakie jest pochodzenie tych środków i jak zostały one zagospodarowane.

To, w jaki sposób ma zostać sporządzone cash flow zawarte jest w przepisach. Istotne jest, że uwzględnia się tutaj jedynie faktycznie zaistniałe przepływy pieniężne. Nie bierze się tu pod uwagę wartości szacunkowych, co sprawia, że właśnie cash flow wyróżnia się najwyższą dokładnością jeśli chodzi o ocenę potencjału firmy.

Kto i kiedy musi sporządzać cashflow?

Taki obowiązek dotyczy przede wszystkim firm, których sprawozdania finansowe muszą być obowiązkowo badane, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. Chodzi o coroczną kontrolę przez biegłych, do których należy obowiązek sprawdzenia jak wygląda kondycja firmy, w porównaniu do lat ubiegłych.

Jest to jednak analiza, która pozwala bankom ocenić, czy może on udzielić danej firmie kredytu. Na cash flow opierają się również inwestorzy czy kontrahenci, jeszcze przed wyłożeniem pieniędzy, czy rozpoczęciem współpracy.

Do przygotowania cash flow zobligowane są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, art 64 ust 1, następujące osoby:

 • grupy kapitałowe,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • zakłady reasekuracji,
 • banki krajowe,
 • oddziały instytucji kredytowych,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • spółki przejmujące i spółki nowozwiązane,
 • jednostki, które działają na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych (wyjątek stanowi otwarty fundusz inwestycyjny oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty),
 • spółki akcyjne, jednak wyłączając spółki, które w dniu bilansowym były w organizacji,
 • krajowe instytucje płatnicze i pieniądza elektronicznego,
 • Jednostki, które w poprzednim roku rozliczeniowym spełniły przynajmniej dwa z określonych warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku wynosiła co najmniej 2,5 mln euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i usług, oraz operacji finansowych wynosiły co najmniej 5 mln euro.

Analiza cash flow w przedsiębiorstwie

Analiza cash flow przekazuje nam informacje o płynności finansowej firmy oraz o wypłacalności. Dzięki niej obserwujemy zmiany wielkości bilansowych, oraz zyskujemy możliwość oszacowania poziomu płynności finansowej w przyszłości.

Badanie przepływów pieniężnych w działalności gospodarczej opiera się na trzech głównych segmentach:

 1. Działalność inwestycyjna.
 2. Działalności operacyjna.
 3. Działalność finansowa.

W każdej firmie podstawowe znaczenie będzie miała działalność operacyjna. Zalicza się do niej produkcje, a także sprzedaż towarów i/lub usług. Przeprowadzanie badania przepływów pieniężnych w tym zakresie, pozwala nam na zweryfikowanie kondycji działalności podstawowej.

Szczegółowego rozważenia wymaga również działalność inwestycyjna. Tutaj pojawiają się nasze poczynania, których celem jest przyniesienie firmie zysków w przyszłości. Zalicza się tu oczywiście zakup środków trwałych, udziałów, czy pożyczki.

Ostatni segment to działalność finansowa, w której muszą zostać uwzględnione koszty oraz przychody, związane z finansowaniem firmy. A więc musimy sprawdzić pożyczki, również te spłacone, kredyty i dywidendy.

Znaczenie przepływów pieniężnych

Bardzo ważny jest tu fakt, że w rachunku przepływów finansowych, nie uwzględnia się żadnych elementów niepieniężnych. Właśnie to sprawia, że pozwala on jednoznacznie ukazać, jaka jest kondycja finansowa danej firmy. Zdarzają się chociażby sytuacje, że konkretne przedsiębiorstwo prezentuje swój zysk netto w wysokich kwotach, jednak przepływy pieniężne systematycznie maleją.

Efektem może być to, że kwota przepływów wynikających z całej działalności będzie ujemna i w krótkim czasie dojdzie do znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej firmy. Tu z pomocą przychodzi właśnie cash flow, gdyż stanowi on zapisy rzeczywiste, a nie księgowe. Dokładnie rzecz ujmując chodzi o to, że opóźnione terminy płatności mogą zaburzać płynność, doprowadzać do bankructwa i do tego, że środki nigdy nie zostaną odzyskane.

Jeśli analiza rachunku przepływów pieniężnych w firmie zostanie przeprowadzona odpowiednio wcześnie, to może stać się skutecznym sposobem na uniknięcie bankructwa.

Czasem firma z pozoru wydaje się bardzo korzystnym wyjściem, inwestycją, czy podmiotem, któremu warto udzielić pożyczki. Jednak po analizie okazuje się, że dodatnie salda wynikają ze sprzedaży środków trwałych i zaciąganych pożyczek. Jednak cash flow wykaże salda ujemne, a więc współpraca z taką firmą nie będzie opłacalna, bo ma ona duże kłopoty.

Jakimi metodami można sporządzić rachunek przepływów pieniężnych?

Sporządzenie cash flow może odbyć się na dwa sposoby. Wykorzystuje się;

 • metodę bezpośrednią – opiera się na zestawieniu poszczególnych grup wpływów oraz wydatków. Pozwala to dokładnie określić, jakie zdarzenia finansowe miały miejsce w firmie. Pod uwagę brane są wpływy ze sprzedaży, wpływy z tytułu dostaw i usług, wpływy z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu wynagrodzeń.
 • metodę pośrednią – w tym rozwiązaniu przyjmuje się zysk netto jako pozycję wyjściową. Może to być również zysk z działalności operacyjnej, jednak konieczne jest dokonanie korekty kosztów, które nie mają charakteru pieniężnego, a mogłyby mieć wpływ na wynik finansowy dla przedsiębiorstwa. Możemy tu obserwować zależność pomiędzy rachunkiem wyników a przepływami pieniężnymi. Wskazane zostają transakcje, które mogą oddziaływać na wynik, jednak nie są pieniężne.

Wyniki, jakie można w nich uzyskać są porównywalne, a każda z metod jest tak samo skuteczna. Co istotne można w ten sposób stwierdzić, na jakim poziomie rozwoju znajduje się dane przedsiębiorstwo.

Tagi

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz