Prowadzenie firmy

E-sąd – jak działa i czemu służy? Kto może z niego korzystać i w jaki sposób?

E-sąd

E-Sąd to instytucja, która rozpoznaje sprawy podczas internetowego postępowania upominawczego. Z pewnością przewagą takiego rozwiązania jest prostota i ograniczenie kosztów, a dodatkowo fakt, że można dochodzić swoich praw bez konieczności osobistego stawiennictwa na rozprawie. Jak więc działa E-Sąd i w jaki sposób składa się E-pozew?

E-Sąd – co to takiego?

Polski system prawny został wzbogacony o nowe cywilne postępowanie – elektroniczne postępowanie upominawcze 1 stycznia 2010 roku na mocy nowych przepisów. Nie jest to jednak droga obowiązkowa jeśli chodzi o dochodzenie swoich należności. Takie postępowanie w sprawie toczy się jedynie w sytuacji, gdy powód złoży pozew w wersji elektronicznej.

Wszystkie akta konkretnej sprawy gromadzone są w formie elektronicznej. Strony mają do nich dostęp właśnie w takiej postaci. Składany w taki sposób pozew nie zawiera dowodów w załącznikach. Konieczne jest jednak ich dokładne opisanie.

Kolejną zaletą E-Sądu jest fakt, że wszystkie niezbędne formularze dostępne są w wersji elektronicznej, co w zdecydowany sposób ogranicza ryzyko pojawienia się jakiegokolwiek błędu.

Opłata sądowa opłacana jest przez powoda również za pośrednictwem Internetu. Nakaz zapłaty w internetowym postępowaniu upominawczym także ma postać elektroniczną i jest dostępny na stronie www.e-sad.gov.pl po utworzeniu konta i zalogowaniu.

Jakie korzyści niesie ze sobą korzystanie z pozwów elektronicznych

Powód nie musi wybierać drogi poprzez sąd elektroniczny. Można również złożyć tradycyjny pozew w sądzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania dłużnika. Jednak można wyróżnić wiele zalet elektronicznego postępowania upominawczego:

  1. Niższe koszty związane z windykacją należności.
  2. Skrócony czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przez sąd, a tym samym na odzyskanie należności.
  3. Do pozwu nie dołączamy dowodów.
  4. Nie ma obowiązku stawiania się na posiedzeniu sądu, czy to osobiście czy poprzez pełnomocnika.
  5. Całe postępowanie przeprowadzane jest przez Internet bez konieczności wychodzenia z domu.
  6. Wszystkie dokumenty związane z pozwem są łatwo dostępne na profilu w portalu E-Sądu.
  7. Mniejsze ryzyko pojawienia się błędów formalnych – pozwy składane na specjalnych, gotowych do wypełnienia formularzach.

Gdzie mieści się E-Sąd?

Siedziba, czy jak kto woli fizyczna postać E-Sądu zlokalizowana jest w Lublinie. Docierają tam sprawy z całej Polski. Dokładnie mowa o VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód.

Jakie sprawy są rozpatrywane przez E-Sąd?

Można uznać za wadę fakt, że E-Sąd zajmuje się rozpatrywaniem tylko i wyłącznie spraw związanych z roszczeniami pieniężnymi. Aby możliwe było takie prowadzenie sprawy, to roszczenie powoda nie może być bezzasadne, co oznacza, że obowiązek dokonania zapłaty musi w sposób jednoznaczny wynikać z rachunku, faktury lub umowy.

Jak rozpocząć postępowanie poprzez E-Sąd?

Większość z nas wie, jak działają klasyczne sądy, w których składa się pozew, uiszcza opłatę, przygotowuje dowody i czeka na rozprawę. W przypadku E-Sądu zmienia się nieco charakter działań.

Do rozpoczęcia postępowanie konieczne jest wniesienie pozwu za pośrednictwem strony internetowej www.e-sad.gov.pl .

Złożenie pozwu elektronicznego wymaga założenia na portalu konta użytkownika. Można dokonać tego osobiście lub poprzez wyznaczonego pełnomocnika, którym może być radca prawny lub adwokat.

Istotne jest, aby razem ze złożeniem wniosku dokonać opłaty sądowej, również przez internet. Będzie ona wynosić 1,25% wartości przedmiotu sporu. Jednocześnie nie może to być mniej niż 30 zł.

Jeśli ze strony powoda konieczne jest dostarczenie sądowi jakichkolwiek dokumentów, to odbywa się to drogą elektroniczną. Od strony pozwanego najczęściej nie są dostarczane żadne dokumenty. Jednak po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty, pozwany ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jego złożenie jest bezpłatne.

Odzyskiwanie długów a E-Sąd

Głównym celem składania pozwów do sądu elektronicznego jest odzyskanie należności od dłużnika. W E-Sądzie powód uzyskuje orzeczenie, które stwierdza obowiązek zapłaty długu. EPU, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze ma zastosowanie w przypadku zobowiązań finansowych, które nie wymagają dostarczania materiału dowodowego.

W związku z tym taką drogę wykorzystuje się w sytuacji, gdy dług powstał na podstawie zawartej na piśmie umowy lub wystawionej faktury. Istotne jest również, aby nie istniały żadne wątpliwości co do wysokości zobowiązania.

Orzeczenie sądu – nakaz uprawomocnia się po upływie dwóch tygodni od dostarczenia go pozwanemu. Jeśli mimo to dłużnik nie reguluje zobowiązania, a wierzyciel ma z nim problem, to wówczas można oddać sprawę do komornika sądowego.

Przepływ informacji

Warto wiedzieć, że od momentu złożenia pozwu, powód porozumiewa się z sądem jedynie drogą elektroniczną, a więc tylko działania online mają zastosowanie w danej sprawie. Jeśli z kolei chodzi o stronę pozwaną, to sąd kontaktuje się z nią za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej. Istnieje jednak możliwość, że jeśli pozwany rozpocznie komunikację elektroniczną, to odtąd będzie ona prowadzona jedynie w tej formie.

Konto na portalu www.e-sad.gov.pl

Złożenie powództwa w E-Sądzie wymaga posiadania aktywnego konta na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl . Po wejściu na stronę możemy dokonać rejestracji. Koniecznie będzie podanie danych osobowych. Poza imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania, potrzebny będzie nam nr pesel oraz numer dowodu tożsamości.

Ponadto podajemy również adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji. W kolejnym kroku nasze dane są weryfikowane, więc konieczne jest postępowanie zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Konto na portalu E-Sąd jest niezbędne powodowi do złożenia pozwu, jednak strona pozwana nie musi takiego profilu posiadać, jeśli kontaktuje się z sądem tradycyjną drogą.

Co istotne, aby złożyć pismo w postępowaniu windykacyjnym przed E-Sądem konieczne jest opatrzenie go podpisem elektronicznym. Uzyskanie certyfikatu, który udostępnia możliwość złożenia takiego podpisu, możliwe jest poprzez Kwalifikowane Centrum Kwalifikacji lub Centrum Certyfikacji EPU.

Wymagania wobec pozwu składanego elektronicznie

Pierwszym elementem jest złożenie pozwu na odpowiednim elektronicznym formularzu. Jednak, aby nasza sprawa, związana z odzyskaniem należności rozpoczęła swój bieg, konieczne jest dopełnienie kilku kwestii formalnych.

Opłata procesowaOplata procesowa powinna być opłacona w ciągu tygodnia od podpisania pozwu, w praktyce najlepiej zrobić to od razu. Wysokość opłaty to 1,25% kwoty, jakiej dotyczy postępowanie. Nie można wnioskować o zwolnienie z opłaty, jednak możliwe jest zasądzenie tych kosztów na naszą korzyść od pozwanego.
Data wymagalnościOkreśla do kiedy płatność powinna zostać uregulowana. Można to określić na podstawie umowy lub terminu płatności faktury. Poprzez EPU można bowiem dochodzić jedynie należności, które stały się wymagalne najpóźniej w ciągu trzech lat poprzedzających datę składania pozwu.
Podanie numeru NIP, PESEL lub KRS pozwanegoW celu jednoznacznej identyfikacji danej osoby, co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy co najmniej kilka osób nosi takie samo imię i nazwisko.
DowodyStanowią one poparcie dla treści składanego pozwu. Nie składa się ich jednak wraz z pozwem. Konieczne jest ich dokładne opisanie i wskazanie.

Nakaz zapłaty z EPU i możliwe postępowanie dłużnika

Nakaz zapłaty wydawany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jest dostarczany do pozwanego poprzez tradycyjną pocztę. Od dnia jego odebrania liczone jest 14 dni do uprawomocnienia się nakazu. Wygląda to tak, że dłużnik ma dwa tygodnie na uregulowanie należności lub wniesienie sprzeciwu do E-Sądu.

Złożenie sprzeciwu jest bezpłatne i nie wymaga podania powodu. W takim dokumencie należy podać dokładną datę wydania nakazu zapłaty, sygnaturę sprawy oraz złożyć swój podpis. Nie podajemy uzasadnienia, ani nie składamy dowodów, jednak wskazujemy, na jakie zarzuty powołujemy się w naszym sprzeciwie.

W momencie gdy dłużnik złoży sprzeciw, wystawiony wcześniej przez sąd nakaz zapłaty przestaje obowiązywać, traci swoją moc i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W takiej sytuacji sprawa – spór zostaje przekazany do tradycyjnego sądu, który posiada swoją siedzibę, zgodnie z miejscem zamieszkania dłużnika.

Sytuacje wyjątkowe związane z wniesieniem sprzeciwu:

  1. Jeśli nakaz zapłaty został błędnie dostarczony i pozwany dowiaduje się o prowadzonym postępowaniu dopiero od komornika, to ma możliwość złożenia zażalenia do E-Sądu na postanowienie o nadaniu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. Jednocześnie musi złożyć również wniosek o dostarczenie nakazu zapłaty na odpowiedni adres i po otrzymaniu wnieść od niego sprzeciw.
  2. Jeśli nakaz zapłaty był dostarczony prawidłowo, jednak z różnych, niezależnych od siebie przyczyn pozwany nie miał możliwości złożenia sprzeciwu, to po ustaniu takich okoliczności ma tydzień na złożenie do E-Sądu wniosku o przywrócenie terminu złożenia sprzeciwu, jednocześnie z rzeczonym sprzeciwem. Konieczne jest równocześnie podanie wyjaśnienia, związanego z tym, że sprzeciw nie mógł zostać złożony w ciągu 14 dni.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz