Zakładanie firmy

Składki ZUS – ile wynoszą – kto ile zapłaci, na jakie koszty się przygotować w 2021 roku?

Zus - jakie składki w 2020

Każdy przedsiębiorca w Polsce ma obowiązek opłacania składek ZUS. Mogą one jednak mieć nieco zróżnicowaną wysokość. Zdecydowanie w najkorzystniejszej sytuacji są osoby zakładające swoją pierwsza działalność, lub kolejną po upływie co najmniej 60 miesięcy od zamknięcia poprzedniej.

Dlaczego? Mają oni bowiem możliwość skorzystania z innowacyjnego rozwiązania, wprowadzonego przez Ustawę Prawo Przedsiębiorców, a mianowicie chodzi o ulgę na start. Oznacza to, że przez pierwsze sześć miesięcy nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne. Następnie mogą przez okres dwóch lat opłacać tzw. mały ZUS. Daje to w sumie 2,5 roku na rozwiniecie swojej działalności na rynku, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z jej utrzymaniem.

Po upływie tego czasu, jeśli nadal decydują się prowadzić firmę i przynosi ona zyski, automatycznie konieczne staje się opłacanie wyższych składek ZUS. Ich wysokość może co roku ulegać pewnym zmianom, gdyż uzależniona jest od poziomu przeciętnego wynagrodzenia. Ile przedsiębiorca będzie musiał zapłacić w 2021 roku?

Co wchodzi w skład składek ZUS?

Opłacania składek ZUS nie uniknie żaden przedsiębiorca w Polsce. Problem jednak w tym, że nie wszyscy właściwie wiedzą za co płacą. ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ramach pobieranej składki od przedsiębiorcy pobiera:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • składka na ubezpieczenie rentowe,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • składna na ubezpieczenie wypadkowe.

Przepisy wyróżniają również składkę chorobową, jednak nie ma obowiązków jej opłacania.

PAMIĘTAJ! Niezależnie od sytuacji finansowej firmy składki ZUS za przedsiębiorcę i pracowników muszą być odprowadzane regularnie co miesiąc.

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą na terenie Polski, ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Jednak ma to zastosowanie w przypadku spółek lub firm, które od początku zatrudniają pracowników. Jednoosobowa działalność nie musi być dodatkowo zgłaszana do ZUS. W czasie rejestracji firmy wypełnialiśmy wniosek CEIDG-1, który jest przesyłany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie sporządza się zgłoszenie płatnika składek w zastępstwie przedsiębiorcy – druk ZUS ZFA.

Ile przedsiębiorca zapłaci w 2021 roku?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania składek ZUS w wysokości, która obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w bieżącym roku. W tej kwestii możemy więc zaobserwować tendencję wzrostową. Wynagrodzenie takie w roku 2018 wynosiło 4 443 zł, w roku 2019 4 765 zł, a w roku 2020 to kwota 5 227 zł.

W związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia również składki ZUS dla przedsiębiorców będą wyższe, a co ważne aż o 10%. Podstawą do składek jest 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli:

 • w roku 2019 było to 2 859 zł,
 • w roku 2020 to 3 136,2 zł,
 • w roku 2021 to 3 155,40 zł.

Czyli ile będziemy płacić?

Obowiązkowo opłacamy ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe, wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy. A dobrowolnie uiszczamy składkę chorobową.

Od kwoty 3 136,2 zł oblicza się:

 • Ubezpieczenia społeczne – 31,64% – czyli 921,06 zł (bez dobrowolnej składki chorobowej) lub 998,37 zł (z dobrowolną składką chorobową).
 • Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% – czyli 615,93 zł.
 • Ubezpieczenie rentowe – 8% – czyli 252,43 zł.
 • Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% – czyli 77,31 zł -jest ono dobrowolne, więc tej kwoty może w ogóle nie być.
 • Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% – czyli 52,70 zł.
 • Fundusz Pracy – 2,45% – czyli 77,31 zł.

Inaczej oblicza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której podstawę stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w sektorze przedsiębiorstw, w IV kwartale roku 2019. Składka wynosi 9% z tej kwoty. W IV kwartale roku 2019 takie średnie wynagrodzenie wynosiło 5 367.71 zł.

 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% z 4 026,01 zł (60% z 5 367,71), czyli 362,34 zł.

W IV kwartale roku 2020 średnie wynagrodzenie wynosiło 5655,43zł

 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% z 4242,38 zł (60% z 5655,43), czyli 381,81.

Jeśli całość podsumujemy wychodzi, że składka ZUS w 2021 roku dla przedsiębiorców wyniesie:

 • Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 1457,49 zł.
 • Bez dobrowolnej składki chorobowej 1380,18 zł.

Ograniczenie w wymiarze składek emerytalnych i rentowych

W przypadku składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, podstawa ich wymiaru nie może przekroczyć 30-krotności zakładanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym roku kalendarzowym. Jeśli zostanie ona przekroczona, składki automatycznie przestają być naliczane i przekazywane do ZUS.

W roku 2020 roczne ograniczenie w wymiarze składek emerytalnych i rentowych określone jest na kwotę 156 810 zł. Z kolei na rok 2021 ograniczenie w wymiarze składek emerytalnych i rentowych wynosi 157 770 zł.

Nowa działalność gospodarcza w 2021 roku a składki ZUS

Przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku zakładają swoją pierwszą działalność gospodarczą lub otwierają nową po co najmniej 60 miesięcznej przerwie mają możliwość skorzystania z tzw. preferencyjnego wymiaru składek ZUS. W obniżonej formie, czyli tzw. mały ZUS – będą one obowiązywały przez okres 24 miesięcy.

Warto wspomnieć, że nie jest to opcja dla każdego przedsiębiorcy. Wykluczeni z takiej możliwości są wspólnicy spółek komandytowych, jawnych i partnerskich, również jednoosobowi założyciele spółek z.o.o. oraz artyści i twórcy.

Kolejnym ograniczeniem jest również kwestia pracy dla byłego pracodawcy. Jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat pracowaliśmy na umowę cywilno-prawną i świadczyliśmy określone usługi, to zakładając działalność i świadcząc takie same dla byłego pracodawcy, nie możemy korzystać z preferencyjnego ZUS.

Do preferencyjnych składek ZUS uprawnieni są przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej nie przekracza 120 000 zł w ciągu roku.

Ile wynosi preferencyjny ZUS?

Podstawą do obliczenia wysokości preferencyjnych składek ZUS jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2020 – 2 600 zł brutto). Oznacza to, że podstawą, od której były obliczane składki jest kwota 780 zł. Z kolei w roku 2021, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 800 zł czyli podstawą do obliczenia składek będzie kwota 840 zł.

Od kwoty 840 zł oblicza się:

 • Ubezpieczenia społeczne – 31,64% – czyli 245,20 zł (bez dobrowolnej składki chorobowej) lub 265,78 zł (z dobrowolną składką chorobową).
 • Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% – czyli 163,97 zł.
 • Ubezpieczenie rentowe – 8% – czyli 67,2 zł.
 • Ubezpieczenie chorobowe – 2,45% – czyli 20,58zł -jest ono dobrowolne, więc tej kwoty może w ogóle nie być.
 • Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% – czyli 14.03 zł.
 • Fundusz Pracy – nie dotyczy – w przypadku małych, preferencyjnych składek ZUS, przedsiębiorca nie opłaca Funduszu Pracy.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje w dokładnie takiej samej wysokości, jak w przypadku pełnego ZUSu.

 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% z 4242,38 zł (60% z 5655,43), czyli 381,81.

Jeśli całość podsumujemy wychodzi, że preferencyjna składka ZUS w 2021 roku dla przedsiębiorców wyniesie:

 • Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 647,59 zł.
 • Bez dobrowolnej składki chorobowej 627.01 zł.

Sposób na możliwie jak najdłuższe opłacanie niskich składek ZUS

Preferencyjny ZUS dla nowych firm wyróżnia się jedna ważną zasadą. Przyznawany jest na okres pełnych 24 miesięcy. W związku z tym rejestrując firmę 2-go dnia miesiąca zyskamy niemal miesiąc dłużej niskiego ZUSu niż gdybyśmy zarejestrowali ją dzień wcześniej.

Indywidualny rachunek ZUS

Od początku 2018 każdy przedsiębiorca ma nadawany swój własny, indywidualny numer rachunku bankowego w ZUS. Informację o nim powinniśmy otrzymać listownie. W razie, gdyby tak się nie stało najlepiej skontaktować się z ZUS.

Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności rozdzielania poszczególnych składek. Płatnik robi jeden przelew bankowy w pełnej wysokości składki, do jakiej jest zobowiązany na własny rachunek, i w ZUS jest ona odpowiednio rozdzielana na poszczególne składki.

Terminy opłacania składek ZUS

W przypadku składek odprowadzanych do ZUS obowiązują 3 podstawowe terminy, których przedsiębiorca powinien przestrzegać:

 • do 5 dnia miesiąca kolejnego – jednostki i zakłady budżetowe oraz jednostki pomocnicze,
 • do 10 dnia miesiąca kolejnego – osoby fizyczne opłacające składkę tylko za siebie,
 • do 15 dnia miesiąca kolejnego – pozostali podatnicy.

Deklaracja ZUS DRA, na której przedsiębiorca wykazuje składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinna być złożona do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, jeśli natomiast zgłasza do ubezpieczeń inne osoby to do 15 dnia miesiąca, za poprzedni miesiąc.

Konsekwencje za nieopłacenie składek

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce ma obowiązek odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Unikanie tego obowiązku i uchylanie się od niego grozi określonymi karami.

W pierwszej kolejności naliczone zostaną odsetki za zwłokę, następnie doliczane będą dodatkowe opłaty. Pojawić się może również kara grzywny, która może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Kolejnym etapem jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego i wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Opłacanie składek przez pracodawcę

Jeśli zatrudniamy pracowników, to na nas spoczywa obowiązek zgłoszenia ich do ZUS i opłacania wszystkich składek. Pracodawca ma 7 dni od momentu zatrudnienia na zgłoszenie tego faktu do ZUS na odpowiednim formularzu. Również po zwolnieniu w ciągu 7 dni zgłasza ustanie obowiązku opłacania składek za daną osobę.

Pracodawca zgłasza również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwolnienie chorobowe pracownika.

Deklaracje do ZUS:

 • ZUS ZUA lub ZUS ZZA – składa się jedną z nich w momencie zatrudnienia nowego pracownika.
 • ZUS ZCNA – składa się ją, jeśli do ubezpieczenia zgłaszani są również członkowie rodziny osoby zatrudnionej.
 • ZUS ZIUA – składa się jeśli pojawia się zmiana w danych teleadresowych pracownika.
 • ZUS ZWUA- wyrejestrowanie pracownika po zakończeniu umowy o pracę lub umowy zlecenie.
 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa składana co miesiąc.
 • ZUS RCA – na tym druku składa się odpowiednie imienne raporty odnoszące się do należnych składek i wypłaconych świadczeń dla każdego z pracowników – składana co miesiąc.
 • ZUS RSA – składana jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, jeśli pracownik korzystał z bezpłatnego urlopu, jeśli pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym – składa co miesiąc jeśli zachodzi ku temu potrzeba.
 • ZUS RZA – przy umowach zlecenie z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 • ZUS RMUA – jest to deklaracja, którą przekazuje się pracownikom raz w miesiącu, po wypłacie na ich żądanie. Raz w roku, do końca lutego jej wydanie jest obowiązkowe, zawiera ona wymiar składek odprowadzonych do ZUS.

Ulga na start

Nowi przedsiębiorcy mogą również w 2021 roku skorzystać z Ulgi na start gwarantowanej przez Prawo Przedsiębiorców. W ten sposób aż o pół roku wydłużamy okres ograniczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Ulga na start oznacza brak składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy od momentu rejestracji firmy. Jednak aby z niej skorzystać muszą zawrzeć taką decyzje już przy rejestracji firmy.

Po upływie pół roku, dzięki odpowiedniemu zgłoszeniu do ZUS, przechodzimy na preferencyjny ZUS na dwa lata.

Tagi

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz