Finanse

Venture Capital – czym jest i co warto wiedzieć o tej formie finansowania działalności?

Venture Capital

W tym przypadku mamy do czynienia z inwestycjami średnio- oraz długoterminowymi w niepubliczne przedsiębiorstwa, które znajdują się we wczesnych fazach rozwoju. Realizacją zajmują się odpowiednio wyspecjalizowane podmioty, a dokładniej fundusze Venture Capital. Głównym celem jest tu uzyskanie zysku na określonym poziomie, po założonym czasie. Ma on wynikać ze wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w które się inwestuje.

Gdy inwestycja po określonym czasie przyniesie założony zysk, fundusze odsprzedają akcje lub udziały. Warto jednak zauważyć, że inwestowanie w młode firmy wiąże się z ogromnym ryzykiem niepowodzenia. W związku z tym specjaliści z funduszy łączą zwykle lokatę kapitału, ze wsparciem menadżerskim, dotyczącym optymalizowania procesów biznesowych oraz podniesienia jakości zarządzania w firmie.

Wsparcie know-how może mieć duże znaczenie dla początkujących przedsiębiorców i stać się jednym z czynników, które odegrają ogromną rolę w osiągnięciu sukcesu ich przedsięwzięcia.

Na czym dokładnie polega finansowanie z VC?

Fundusz Venture Capital dokonuje zasilenia finansowego przedsiębiorstwa w początkowych etapach jego rozwoju, a w zamian otrzymuje jego akcje lub udziały. VC uznawane są obecnie za jedną z najważniejszych i najskuteczniejszych form wspierania kapitałowego start-upów. Dzięki nim mogą one się rozwijać i wzrastać, poszerzając swoją działalność.

Na podstawie sporządzonej umowy fundusz VC staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Ilość akcji lub udziałów, jakie otrzyma za wpłacone środki stanowi kwestię negocjacji pomiędzy nim a przedsiębiorcą.

Finansowanie z Venture Capital przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MSP, które mają formę spółek kapitałowych.

Działanie VC określa się często jako przeistaczanie się w partnera przedsiębiorcy w prowadzonej spółce. Jeśli spółka otrzyma kapitał, to jednocześnie może spodziewać się oczekiwania możliwości stałego monitorowania stanu spółki przez fundusz. Często pośród wymagań pojawia się również dopuszczenie do zarządzania, co może mieć miejsce poprzez oddelegowanie przedstawiciela do zarządu lub rady nadzorczej w spółce.

Umowa inwestycyjna powinna zawierać wszystkie prawa i obowiązki stron. Powstaje ona na bazie wspólnych negocjacji. Już na tym etapie ustalana jest wysokość dofinansowania, ilość akcji czy udziałów, oraz zakres kompetencji. Wszystkie ustalenia należy zawrzeć w spisywanej umowie.

Warto pamiętać, że to jak bardzo fundusz Venture Capital będzie ingerował w działalność spółki uzależnione jest od wielu czynników. W związku z tym jest to kwestia dotycząca samej branży, czasu obecności na rynku, czy doświadczenia partnera, ale także ustaleń wstępnych. Inwestorowi VC będzie przede wszystkim zależało na wypracowaniu spodziewanego zysku w określonych ramach czasowych.

Jak długo trwa współpraca z Venture Capital?

Już na wstępie określany jest czas, na jaki fundusz Venture Capital angażuje się w spółkę. Najczęściej jest to okres od 3 do 7 lat. Po tym czasie kapitał jest wycofywany wraz z wypracowanym zyskiem lub też może się zdarzyć, że zostaje poniesiona strata.

Wyjście z inwestycji następuje najczęściej poprzez odsprzedaż akcji lub obligacji inwestorowi lub innemu funduszowi VC. Może się to również odbyć poprzez wprowadzenie spółki na giełdę papierów wartościowych. Jeśli działalność spółki zakończy się niepowodzeniem to może dojść do jej likwidacji lub umorzenia udziałów.

Skąd fundusze Venture Capital mają fundusze?

Fundusze Venture Capital pozyskują swój kapitał od inwestorów. Mogą to być:

  • państwo – zwykle poprzez fundusze funduszy,
  • przedsiębiorcy,
  • osoby fizyczne.

Przedsiębiorcy dysponują możliwością zakładania własnych podmiotów, które będą zajmowały się realizowaniem inwestycji w takiej właśnie formule. Zaangażowanie ze strony banków, towarzystw ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, czy funduszy emerytalnych jest niewielkie. Ich inwestycje skupiają się zwykle na przedsiębiorstwach, które już znajdują się na dalszym etapie rozwoju.

Jak wygląda dysponowanie środkami przez fundusz?

Inwestorzy nie przekazują do funduszu od razu swoich środków. Składają jedynie deklarację, zobowiązanie do przekazania funduszowi określonych środków. Transfer ma miejsce dopiero w momencie, gdy Venture Capital wezwie inwestorów do wniesienia kapitału.

Jak wygląda współpraca pomiędzy VC a spółką?

Przedsiębiorcy często obawiają się wprowadzenia do spółki inwestora finansowego. Oczywiście nie jest to rozwiązanie całkowicie wolne od wad. Pojawia się bowiem konieczność oddania części władzy we własnej firmie, zmienia się sposób zarządzania, a ważne decyzje będą musiały być konsultowane z funduszem. Jednak patrząc na to z pozycji początkującego i niedoświadczonego przedsiębiorcy – niezwykle cenne okazuje się zarówno wsparcie kapitałowe, jak i menadżerskie.

Przy takiej współpracy koniecznie jest terminowe i regularne raportowanie do funduszu wyników finansowych spółki, jak również informowanie o ważnych zdarzeniach związanych z jej działalnością.

W jaki sposób podejmowana jest decyzja o zainwestowaniu kapitału?

Fundusze Venture Capital szczegółowo analizują daną działalność oraz jej możliwości rozwojowe. Na tej podstawie przede wszystkim podejmowana jest decyzja o ewentualnej inwestycji. Ilość projektów, jakie są zgłaszane do VC jest ogromna. Warto wiedzieć, że pozytywnie weryfikacje przechodzi i otrzymuje finansowanie zaledwie 1% projektów.

Niekiedy na decyzję trzeba czekać od kilku do kilkunastu miesięcy. Wynika to z tego, że VC sprawdza i analizuje działalność spółki, aby ocenić jej wartość i możliwości rozwoju. Jeśli już wstępne zapoznanie się z firmą spotka się z zainteresowaniem funduszu, to konieczne będzie dostarczenie bardziej szczegółowych informacji, a podstawą do prowadzenia dalszych rozmów jest najczęściej biznesplan.

W biznesplanie warto uwzględnić opis i historię naszego przedsiębiorstwa. Opis świadczonych usług, czy oferowanych produktów również będzie miał ogromne znaczenie. Poza tym niezbędne będą takie elementy jak: analiza rynku, strategia sprzedaży i marketingu, opisy osób, które zajmują najważniejsze stanowiska, oraz dane finansowe – historyczne, jak i te prognozowane.

Kto może liczyć na finansowanie z VC?

Mamy tu do czynienia z kapitałem wysokiego ryzyka. Trafia on do spółek, które już od pewnego czasu są obecne na rynku, mają sprawdzony model biznesowy i potencjał do rozwoju i wzrostu wartości. Bardzo chętnie wybierane są inwestycje w dziedzinie nowych technologii: Internetu, informatyki, biotechnologii, telekomunikacji itp.

Znaczenie będą miały również inne czynniki, takie jak kadra zarządzająca, przewaga nad konkurencją czy działanie na wzrostowym rynku. Mimo wszystko jednak przedstawiciele funduszu muszą dostrzec w konkretnej firmie potencjał. Nie możemy zapominać o pomyśle na inwestycje, która ma przysporzyć spółce wartości.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz