Podatki i księgowość

Zaliczka na podatek dochodowy – co jako przedsiębiorca musisz wiedzieć?

Zaliczka na podatek dochodowy

Odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy jest obowiązkiem przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. W większości przypadków niezbędne jest jej wyliczanie i odprowadzanie co miesiąc. Niektórzy przedsiębiorcy spełniają wymogi do rozliczeń kwartalnych. Również jeśli rozliczasz się podatkiem liniowym, to obowiązuje Cię zaliczka na podatek dochodowy. Co trzeba na jej temat wiedzieć?

Podstawowe informacje obejmują to, w jaki sposób taka zaliczka powinna być obliczana, oraz jakie są terminy jej regulowania. Jeśli właśnie startujesz ze swoim pierwszym biznesem to z pewnością takie dane będą dla Ciebie cenne.

Dlaczego zaliczki na podatek dochodowy mają takie duże znaczenie?

Można powiedzieć, że regularne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, sprawia że niejako mamy zobowiązania względem Urzędu Skarbowego rozłożone na raty. Jeśli rzetelnie będziemy je obliczać i opłacać, to z pewnością na koniec roku nie będzie na nas czekać nieprzyjemna niespodzianka związana z koniecznością opłacenia dużej sumy podatku.

Nasz podatek dochodowy zostanie w urzędzie rozliczony na podstawie deklaracji PIT, wówczas zwykle albo możemy liczyć na zwrot z podatku, albo konieczna jest dopłata. Jednak dzięki zaliczkom nie będzie ona dla nas miażdżąca.

Kiedy należy opłacać zaliczki na podatek dochodowy?

Opłacanie zaliczki na podatek dochodowy może odbywać się na dwa sposoby. Pierwsza z możliwości to wpłata comiesięczna, a druga cokwartalna. W wariancie miesięcznym wpłata do urzędu powinna nastąpić do 20 dnia miesiąca, który następuje po tym, który rozliczamy. Z kolei w rozliczeniu kwartalnym zaliczkę należy uiścić na konto urzędu do 20 dnia miesiąca, który następuje po zakończonym kwartale.

Uwaga! Również za grudzień lub za kwartał, który on zamyka płacimy do 20 stycznia zaliczkę na podatek dochodowy. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której przed tym terminem złożymy w urzędzie PIT-36 i opłacimy wynikający z niego podatek.

W jakich sytuacjach istnieje możliwość kwartalnego opłacania podatku dochodowego?

Możliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie nie jest opcją dostępną dla każdego. Możemy z niej skorzystać w określonych sytuacjach. Dostępne jest to dla przedsiębiorców, którzy w danym roku rozpoczęli prowadzenie swojej działalności gospodarczej oraz zaliczają się do tzw. małych podatników, co oznacza, że wartość ich przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku, łącznie z kwotą podatku VAT nie była wyższa niż 1 200 000 Euro.

Kto ma obowiązek opłacać zaliczkę na podatek dochodowy?

To, czy musimy opłacać zaliczkę na PIT uzależnione jest od naszej konkretnej sytuacji. Oczywiście podatek dochodowy płaci niemal każdy – tu warto zauważyć, że wyjątek stanowią osoby do 26 roku życia, które są zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł rocznie. Jeśli natomiast pracujemy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, to obowiązek odprowadzania takich zaliczek spoczywa na naszym pracodawcy.

W związku z tym do opłacania zaliczek na podatek dochodowy zobowiązane są przede wszystkim:

 • Osoby fizyczne, które uzyskują dochody poza granicami kraju,
 • Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • Najemcy nieruchomości,
 • Osoby prowadzące działalność rolniczą.

Warto również zwrócić uwagę, że w Polsce podatek dochodowy obejmuje również emerytury oraz renty. Zaliczki z ich tytułu są przekazywane do urzędu skarbowego przez ZUS.

Zaliczki w formie uproszczonej

Zaliczki uproszczone są rozwiązanie przeznaczonym dla podatników, którzy opłacają zaliczki w ujęciu miesięcznym. Jednak nie każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z takiej opcji.

Komu dedykowane jest takie rozwiązanie?

 • Przedsiębiorcom, którzy swoją działalność rozpoczęli w obecny lub poprzednim roku podatkowym.
 • Przedsiębiorcom, których działalność rozpoczęła się dwa lata temu, jednak w poprzednim zeznaniu podatkowym wykazali oni stratę lub dochód mniejszy lub równy 8000 zł.
 • Przedsiębiorcom, których działalność rozpoczęła się trzy lata temu, jednak w zeznaniach rocznych za ostatnie dwa lata wykazana została strata lub dochód mniejszy bądź równy 8000 zł.

Wysokość zaliczek uproszczonych ustala się na podstawie dochodów w roku poprzednim lub w latach wcześniejszych. Kwota, jaka będzie wówczas opłacana w formie zaliczki na podatek dochodowy pozostaje niezmienna przez cały rok, a jej wysokość to 1/12 podatku, jaki został obliczony od dochodu, który wskazaliśmy w złożonym już zeznaniu rocznym.

Dodatkowo od ustalonej w taki sposób zaliczki may również prawo odliczyć obniżoną stawkę zdrowotną.

Taka forma zaliczek wyklucza możliwość odliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo należy pamiętać, że jeśli decydujemy się na taką formę, to nie możemy z niej zrezygnować w trakcie roku podatkowego i w określonej wysokości zaliczkę, będziemy musieli płacić co miesiąc przez cały rok.

Jak wybieramy i zmieniamy sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy w naszej firmie?

Jeśli jesteśmy zobowiązani do opłacania zaliczek na podatek dochodowy, to musimy odpowiednio określić się co do wybranej metody. W razie konieczności istnieje również możliwość dokonania zmiany. Dla przedsiębiorców dostępne są tu dwa sposoby na dopełnienie takich formalności.

Pierwszym rozwiązaniem jest aktualizowanie formularza, jaki składaliśmy przy zakładaniu działalności online CEIDG na stronie internetowej. Wprowadzamy tam odpowiednie dane. Można również powiadomić urząd skarbowy pisemnie, o tym na jaki sposób opłacania zaliczek się decydujemy.

Osoby dopiero podejmujące działalność, muszą określić sposób odprowadzania zaliczek najpóźniej dzień przed rozpoczęciem działalności. Jednak wyjątek pozwala również na dokonanie takiego wyboru w dniu, gdy uzyskamy pierwszy przychód.

Kilka ważnych kwestii, o których musisz pamiętać:

 1. Gdy wybierzesz sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy, to metoda ta będzie ważna do końca roku.
 2. Jeśli nie dokonasz zmiany, to Twój wybór będzie obowiązywał również w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Jeśli chcesz dokonać zmiany metody opłacania zaliczek na dany rok kalendarzowy to możesz to zrobić do 20 lutego danego roku.
 4. Metodę opłacania zaliczek wybiera się na początku, przy zakładaniu działalności.
 5. Jeśli dalej utrzymujesz tą samą metodę to nie musisz zgłaszać tego co roku.
 6. Jeśli chcesz zmienić metodę opłacania zaliczek, to jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego.

Kiedy niezbędne jest obliczenie i opłacenie zaliczki na podatek dochodowy?

Tutaj również nie wszystko zawsze od razu jest jasne. Nie zawsze bowiem musimy odprowadzać zaliczki od początku, od chwili założenia działalności. O co chodzi? Otóż taki obowiązek odprowadzenia zaliczki pojawia się w miesiącu lub w kwartale, w którym dochody, jakie osiągnęliśmy od początku roku przekroczyły kwotę wolną od podatku.

Chodzi więc o kwotę, która będzie ilorazem tej zmniejszającej podatek oraz obowiązującej najniższej stawki podatkowej.

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy dla podatników rozliczających się w oparciu o skalę podatkową.

Skala podatkowa jest jednym z podstawowych sposobów rozliczania się przedsiębiorców. W jej przypadku to, jaki podatek zapłacimy uzależnione jest od naszego dochodu. Zacznijmy więc od obliczenia dochodu.

Dochód

Musimy zebrać cały nasz przychód za dany rok kalendarzowy. Od uzyskanej kwoty niezbędne jest odjęcie następujących elementów: kosztów, jakie zostały poniesione w tym czasie w celu uzyskania przychodu. W ten sposób uzyskamy kwotę dochodu.

Dochód = Przychód – koszty uzyskania przychodu

Podstawa opodatkowania

Gdy mamy już dochód, niezbędne jest obliczenie podstawy opodatkowania, czyli kwoty, od której musimy opłacić podatek. Jak to zrobić? Od obliczonego dochodu odejmujemy straty z poprzednich lat i sumę składek ZUS, które zostały opłacone na ubezpieczenie społeczne. Niekiedy możemy skorzystać również z innych ulg, wówczas należy je odjąć. Kwota, jaka nam wyjdzie powinna zostać zaokrąglona do pełnych złotych. W ten sposób uzyskujemy podstawę opodatkowania.

Podstawa opodatkowania = dochód – strata z lat ubiegłych – składki ZUS – dodatkowe ulgi

Wysokość podatku

Gdy znamy już podstawę opodatkowania, to możemy określić, jaki podatek będziemy musieli zapłacić. W skali podatkowej obowiązują dwie stawki podatku. Pierwsza z nich to 17%, która obowiązuje dla dochodu do 85 528 zł rocznie. Jeśli ta kwota zostanie przekroczona to nadwyżkę rozliczamy z wykorzystaniem stawki podatkowej 32%.

Przy pierwszym progu podatkowym, podstawę opodatkowania mnożymy przez 17%, co pozwala nam na uzyskanie kwoty podatku, od której odejmujemy jeszcze kwotę zmniejszającą podatek według skali podatkowej.

Jeśli natomiast nasz dochód kwalifikuje się do drugiego progu podatkowego, to obliczenia nieco się komplikują. Obowiązuje on dla kwot, które przekraczają 85 528 zł. Musimy więc wykonać dwustopniowe obliczenia. Najpierw od kwoty 85 528 zł obliczamy 17% podatku. Następnie od pełnego dochodu odejmujemy kwotę 85 528 i od nadwyżki obliczmy 32% podatku. Sumujemy nasze dwa podatki i uzyskujemy należną kwotę podatku.

Jak to dokładnie wygląda?

Do 85 528 zł podatek obliczamy działaniem 85 528×17%

Powyżej 85 528 zł podatek obliczamy:

(85 528×17%)+(nadwyżkaX32%) = podatek należny

Co dalej?

Odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek odpowiednią dla dochodu. Dodatkowo, gdy już obliczymy podatek możemy od niego odjąć również opłacone od początku roku składniki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne. W taki sposób będziemy mieli przed sobą należny podatek za cały rok.

Jeśli chcemy obliczyć wysokość zaliczki za dany miesiąc lub kwartał, to od uzyskanego podatku należnego odejmujemy zsumowane zaliczki na podatek dochodowy, które opłacaliśmy w danym roku. Wówczas uzyskamy kwotę, jaką powinniśmy wpłacić do urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że kwotę zaliczki jaką obliczymy należy zaokrąglić do pełnych złotych.

Zaliczka na podatek dochodowy w podatku liniowym – jak obliczać?

Jeśli jako przedsiębiorca rozliczasz się według podatku liniowego to wysokość zaliczek, jakie będziesz opłacać na podatek dochodowy obliczasz w sposób zbliżony do tego, jaki jest przy skali podatkowej.

Pod uwagę bierzesz przychód, jaki został przez Ciebie osiągnięty od początku roku. Od niego należy odjąć koszty jego uzyskania, aby uzyskać dochód. W kolejnym kroku od dochodu odejmujemy stratę z lat poprzednich, oraz sumę składek zapłaconych na ubezpieczenie społeczne. Suma jaką uzyskamy, po zaokrągleniu do pełnych złotych stanowi podstawę opodatkowania.

Następnie podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez obowiązującą stawkę podatku liniowego, czyli 19%. W ten sposób uzyskujemy wysokość podatku. Gdy odejmiemy od niej sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w danym roku, to uzyskamy wysokość podatku należnego.

W tym momencie pozostaje odjęcie sumy zaliczek, jakie zostały opłacone w poprzednich miesiącach danego roku. Wynik będzie zaliczką na podatek za dany miesiąc lub kwartał, jaką należy opłacić do urzędu skarbowego. Pamiętaj o jej zaokrągleniu do pełnych złotych.

Niska zaliczka na podatek dochodowy – poniżej 1000 zł

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, niezwykle istotny jest fakt, że jeśli zaliczka, jaką obliczymy jest niższa niż 1000 zł to nie ma konieczności jej opłacania. Jeśli jednak przekracza ona 1000 zł to należy opłacić pełną sumę.

W przypadku zaliczki, która wyniesie 0 zł, nie tylko nie musimy nic wpłacać do urzędu, ale również nie ma potrzeby zgłaszania niczego do organu podatkowego.

PIT dla pracowników

Dla osób zatrudnionych zaliczki PIT opłaca pracodawca. Terminy są takie same, jak w przypadku przedsiębiorców. W tym wypadku zdecydowanie powszechniej wykorzystuje się miesięczną formę rozliczania zaliczek.

Umowa o pracę

Regulacje odnoszące się do zaliczek PIT dla pracowników znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozdział 7, artykuł 32. Określone są tam wysokości zaliczek.

 1. W przypadku miesięcy, w których dochód podatnika, jaki uzyskany został od początku roku, w tym samym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty 85 528 zł, to oblicza się zaliczkę w wysokości 17% od dochodu, jaki został uzyskany w danym miesiącu.
 2. Jeśli w danych miesiącach dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł – 17% od kwoty z pierwszego progu oraz 32% od nadwyżki.
 3. W miesiącach, które nastąpią po miesiącu, w którym przekroczony został 1 próg oblicza się zaliczkę w wysokości 32% od uzyskanego dochodu w danym miesiącu.

Umowa o dzieło lub zlecenie

W przypadku umów cywilnoprawnych stawka podatku wynosi również 17%. Sytuacja nieco zmieni się w momencie, gdy osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło będą upoważnione do odliczenie 50% kosztów uzyskania przychodów, co ma miejsce w określonych przypadkach. Jednocześnie warto pamiętać, że taka możliwość występuje jedynie do momentu osiągnięcia przez podatnika łącznego dochodu ze wszystkich umów o dzieło, do maksymalnie 85 528 zł.

Ryczałt ewidencjonowany – zaliczka PIT

Podatnicy rozliczający się ryczałtem i prowadzący ewidencję przychodów, w czasie obliczania zaliczki na podatek dochodowy, nie biorą pod uwagę kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku jednej stawki ryczałtu, dokonanie obliczeń odnośnie zaliczki jest bardzo proste. Pod uwagę bierze się dokładną kwotę przychodu za dany miesiąc. Od niej należy odjąć kwotę składki ZUS, aby uzyskać wysokość przychodu do opodatkowania. Taką wartość należy pomnożyć przez stawkę ryczałtu, a następnie odjąć od niej składki zdrowotne. W ten sposób uzyskamy wysokość zaliczki na PIT, którą musimy wpłacić do urzędu skarbowego.

Jeśli natomiast przedsiębiorca korzysta z kilku stawek ryczałtu, to sytuacja staje się nieco bardziej skomplikowana. Oczywiście w pierwszej kolejności znaczenie ma wysokość przychodu za dany miesiąc. Przygotowujemy również wysokość przychodów na poszczególnych stawkach ryczałtu. Każdą z nich należy podzielić przez łączny przychód, aby uzyskać ich procentowy udział w całym przychodzie.

Każdą z otrzymanych wartości procentowych należy następnie pomnożyć przez wysokość składki na ubezpieczenie społeczne. Również wartości procentowe należy pomnożyć przez kwotę składki społecznej, aby uzyskać proporcje składki ZUS, które są rozkładane zgodnie z różnymi źródłami przychodu.

Następnie podobnie, jak ze składką społeczną, postępujemy również ze składką zdrowotną, aby uzyskać procentowy jej udział. Teraz niezbędne będzie obliczenie kwoty podatku osobno dla każdej stawki ryczałtu. W tym celu wykorzystuje się następujący wzór:

(Przychód – składki społeczne) *stawka ryczałtu

Na zakończenie musimy zsumować wszystkie uzyskane wyniki, uzyskując kwotę podatku, jaka powinna zostać wpłacona na konto urzędu skarbowego.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz