Zakładanie firmy

KRS – rejestr przedsiębiorców, co to dokładnie jest, kto mu podlega i jak to dokładnie działa

Druki (formularze) KRS
fot. Wikipedia

Gdy podejmujemy decyzje o pracy na własny rachunek musimy założyć działalność gospodarczą, a to wiąże się z koniecznością jej rejestracji i dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności. Niektóre profile firm, w naszym kraju objęte są koniecznością wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, wówczas nadawany jest im specjalny numer. Czym dokładnie jest ten rejestr, na jakich zasadach działa, kiedy trzeba się do niego zapisać?

Czym dokładnie jest rejestr przedsiębiorców?

Rejestr przedsiębiorców KRS prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy. Za dane podane w rejestrze odpowiada sam przedsiębiorca, do niego należy kwestia ich kontrolowania i zgodności ze stanem faktycznym, gdyż jeśli przez ich nieprawdziwość ktoś poniósłby szkodę, to przedsiębiorca byłby za nią odpowiedzialny. Z góry uznaje się, że dane, które przedsiębiorca podaje do KRS są zgodne z prawdą, gdyby okazało się inaczej byłby on zagrożony sankcją.

Jakie podmioty wpisuje się do rejestru przedsiębiorców KRS?

 • Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych.
 • Spółki jawne.
 • Spółki komandytowe.
 • Spółki partnerskie.
 • Spółki akcyjne.
 • Spółki komandytowo-akcyjne.
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Spółki europejskie.
 • Przedsiębiorstwa państwowe.
 • Spółdzielnie.
 • Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
 • Towarzystwa reasekuracji wzajemnej.
 • Główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji.
 • Jednostki badawczo-rozwojowe.
 • Główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
 • Oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium RP.
 • Przedsiębiorcy, którzy określani są w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej polegającej na drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, określane jako „przedsiębiorcy zagraniczni”.
 • Inne podmioty lub osoby prawne figurujące w spisie stowarzyszeń, innych organizacji zawodowych oraz społecznych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, fundacji, jeśli wykonują działalność gospodarczą- wyjątek stanowią samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz kolumny transportu sanitarnego.

Dostępność danych firmy i przedsiębiorcy zawartych w KRS

Wszystkie dane przedsiębiorców zawarte w KRS są w pełni jawne, w związku z czym każdy może mieć w dowolnej chwili do nich dostęp. Jest to kolejny powód, dla którego osoba prowadząca działalność powinna na bieżąco dbać o to, aby dane były aktualne.

Numer KRS – komu się go nadaje?

Numer KRS zostaje nadany podmiotom, które zostają wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, zakładając działalność gospodarcza rejestruje się w CEIDG, wówczas taki numer nie jest nadawany, ani potrzebny.

Jak znaleźć firmę posiadającą KRS?

Wszystkie podmioty gospodarcze, którym nadano numer KRS przy wpisywaniu do rejestru przedsiębiorców znajdują w specjalnym wykazie. Można w każdej chwili je przeglądać. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło na swojej stronie internetowej specjalną wyszukiwarkę, która zdecydowanie ułatwia znalezienie konkretnego przedsiębiorcy. Można ją znaleźć pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

W celu znalezienia interesujących nas danych przedsiębiorcy musimy posiadać na jego temat przynajmniej jedną z informacji. Może to być numer NIP, REGON, KRS, nazwa lub adres. Gdy wyślemy zapytanie, wyświetlone zostaną nam podstawowe informacje o danym podmiocie. Dodatkową opcją jest otrzymanie kompletnego i aktualnego wydruku z KRS. W tym celu należy wybrać opcję „pobierz wydruk”.

Narzędzie to daje możliwość weryfikowania numerów rejestracyjnych przedsiębiorców, można również sprawdzić zasady reprezentowania w danej spółce. Dodatkowo wydruki KRS honorowane są przez sądy, więc można je wykorzystać jako dowód lub załącznik przy ewentualnym pozwie. Może być też potwierdzeniem adresu lub innych danych danego podmiotu.

Wpisanie podmiotu do rejestru przedsiębiorców KRS

W większości sytuacji przedsiębiorcy samodzielnie odpowiadają za złożenie odpowiedniego wniosku, na podstawie którego dokonany zostanie wpis do KRS. Należy to do obowiązków podmiotu, który powinien się w rejestrze znaleźć.

Możliwe są sytuacje wyjątkowe, w których wpisu do KRS dokonuje się z urzędu, jednak dzieje tak na podstawie przepisu, który dopuszcza zaistnienie takiej sytuacji.

Wniosek do KRS

Przedsiębiorca, którego działalność wymaga wpisu do KRS zobligowany jest do wypełnienia urzędowego wniosku. Dostępne są różne formularze, a dokładny rodzaj tego jaki będzie uzupełniać uzależniony jest od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że inny dokument należy wypisać w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, inny przy spółce partnerskiej, inny przy komandytowej.

Nie ma konieczności wykorzystania oryginalnego formularza, który jest kolorowy. Takie można otrzymać w sądach gospodarczych. Możemy jednak pobrać formularz w sieci i wydrukować w domu, następnie wypełnić i jedynie pojechać złożyć.

Istotną informacją jest, że formularz powinien zostać złożony w sądzie gospodarczym w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu, gdy zaistniała sytuacja spowodowała, ze pojawiła się konieczność zgłoszenia do KRS. Oznacza to, że jeśli podpiszemy umowę spółki akcyjnej to mamy 7 dni na złożenie odpowiedniego formularza do KRS.

Istnieje kilka możliwości złożenia wniosku. Oczywiście możemy osobiście zawieść go do sądu, jednak można również złożyć go przez internet potwierdzając podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Wpis do KRS podlega opłacie sadowej, którą powinno się uiścić bez otrzymania wezwania. Dodatkowo niektóre wpisy podlegają konieczności ogłoszenia. W takiej sytuacji obowiązuje dodatkowa opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jakie są skutki braku rejestracji?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dopełni, spoczywającego na nim obowiązku rejestracyjnego, sąd rejestrowy wzywa go do uzupełnienia tej zaległości w terminie do 7 dni, obowiązuje tu rygor grzywny. Taka sankcja może być powtarzana w sytuacji, gdy przedsiębiorca nadal uchyla się od rejestracji.

Jeśli nałożona zostanie grzywna, a przedsiębiorca i tak w sposób notoryczny nie dopełnia obowiązków rejestrowych to sąd może w świetle ważnych powodów orzec o jego rozwiązaniu i jednocześnie ustanowić likwidatora.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz